Breaking News
Loading...

Apa Yang Paling Dibenci Syiah* ?

Oleh Zulkarnain Elmadury

Agama Syiah tidak akan pernah menerima sebuah kenyataan kalau terjadi hubungan akrab antara Ahlul Bait dan Ahlussunnah Wal Jamaah, apalagi kalau menyangkut silsilah keturunan dan pernikahan, mereka akan menunjukkan muka muak dengan penuh caci maki. Karena memang kitab kadaluarsanya yang menyanjung janjung kebesaran Ahlul Bait, adalah kitab yang syarat dengan ujaran kebencian dan fanatisme kelompok. Tidak ada dari kelompok Syi'ah rofidhoh atau Syiah pembangkang yang bisa menerima kenyataan hubungan yang akrab antara insan-insan Ahlul Bait dan para Putra sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang bukan paham Ahlul Bait yang datang dari mereka, melainkan percikkan agama majusi Persia yang mengajarkan doktrin kehidupan senggama hanya bisa dilakukan antara Dewa dan keluarga Dewa, dan menempatkan kaum Sunni sebagai Kasta paling jelek di mata Syiah, mirip dalam agama Hindu yang menempatkan kasta terbawah tidak boleh menikah dengan kasta teratas, seperti kasta Brahma hanya bisa nikah dengan kelompok Brahmaniyah, tidak boleh Kasta yang jauh di bawahnya nikah dengan wanita-wanita Brahmana. Demikian pula di dalam agama Syiah pernikahan putra-putra sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ahlul Bait seperti memancarkan bara api panas kepada otak-otak mereka sehingga mendidih melihat kebahagiaan dari kalangan ahlul bait dan sahabat nabi yang nikah. Kebencian mereka ditanamkan bukan mewakili Ahlul Bait yang sebenarnya tetapi meneruskan warisan kebencian majusi Persia yang lebih mengutamakan para dewa, sehingga tidak bisa dipandang layak bagi mereka jika para Ahlul Bait nikah dengan keluarga sahabat nabi.

Bangsa atau kasta Sudra adalah kasta paling rendah, itulah yang dipakai oleh agama Syiah di dalam membentuk kekuasaan dan rakyat, terpisah oleh jarak yang begitu jauh antara para Kiai Syiah atau para ayatullah di Iran dengan rakyat yang dipimpinnya. Demikian yang digunakan sebagai kaca mata oleh Syiah terhadap para sahabat nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan kacamata hitam sehingga hanya memusatkan perhatian terhadap keturunan Rasulullah dan tidak disukai adanya kompromi antara keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.

Kejahatan terselubung dengan menggunakan atribut Ahlul Bait terhadap keluarga para sahabat nabi, menjadi salah satu penyakit hati atau bahaya laten yang dikembangkan sampai sekarang oleh agama Syiah.  Sedangkan di satu sisi ada pemandangan menjadi sebuah panorama yang indah dari hubungan Putra sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ahlul bait dan terbina begitu mesra tak terkontaminasi oleh otak mesum para misionaris Syiah  yang menuturkan kejelekan para sahabat nabi. Gambarannya adalah sebagai berikut: 

RASULULLAH Shallallahu 'Alaihi Wasallam:


Di antara Isteri-Isteri Beliau :

Aisyah Binti Abu Bakar Radhiyallahu anhuma.Hafshah Binti Umar Ibn Khattab Radhiyallahu anhuma. Ramlah Binti Abu Sufyan Radhiyallahu anhuma.

Di antara menantu-menantu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

Ali Ibn Abi Thalib, suami dari Fathimah Radhiyallahu anhuma.Ustman Ibn Affan, suami dari dua putri Rasulullah : Ruqayyah dan Ummu Kultsum Radhiyallahu anhum.Abu Al-Ash Ibn Al-Rabi', suami dari Zainab Radhiyallahu anha.

[2]. ALI IBN ABI THALIB Radhiyallahu anhu.


Di antara Isteri beliau setelah wafatnya Fathimah Radhiyallahu anha:

Asma' Binti Umais, janda Abu Bakar Shiddiq.Umamah Binti Abi Al-Ash, puteri Zainab Binti Rasulullah.

Di Antara menantu-menantu beliau :

Umar Ibn Al-Khattab, suami dari Ummu Kultsum Binti Ali Radhiyallahu anhum.AbdurRahman Ibn Amir al-Umawy, suami dari Khadijah Binti Ali.Mu'awiyah Ibn Marwan Ibn Al-Hakam, suami dari Ramlah Binti Ali.Mundzir Ibn Ubaidah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Fathimah Binti Ali.Di antara anak-anak beliau : Abu Bakar, Umar, Utsman.


[3]. HASAN ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma.


Di antara isteri-isteri beliau :

Ummu Ishaq Binti Thalhah Ibn Ubaidillah Al-Tamimi.Hafshah Binti AbdurRahman Ibn Abi Bakar Al-Shiddiq.

Di antara menantu-menantu beliau :

Abdullah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ummu Hasan Binti Hasan Ibn Ali.Amar Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ruqayyah Binti Hasan.Ja'far Ibn Mush'ab Ibn Zubair, suami dari Mulaikah Binti Hasan.

Di antara anak-anak beliau : Abu Bakar, Umar, Thalhah.

[4]. HUSEIN Ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma.


Di antara Isteri-isteri beliau :

Laila Binti Abu Murrah, puteri dari Maimunah Binti Abu Sufyan.Ummu Ishaq Binti Thalhah Binti Ubaidillah, Hasan Ibn Ali mewasiatkan agar adiknya Husein menikahi Ummu Ishaq, setelah wafatnya.

Di antara menantu-menantu beliau :

Abdullah Ibn Amar Ibn Utsman Ibn Affan, suami dari Fathimah Binti Husein.Mush'ab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Sukainah Binti Husein.

Di antara anak-anak beliau: Abu Bakar, Umar.

[5]. ISHAQ Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib :
Di antara isteri beliau adalaha : Ummu Hakim Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Al-Shiddiq.


[6]. ABDULLAH Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Ummu Abiha.


[7]. ALI ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib.
Di antara isterinya : Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr Al-Shiddiq.


[8]. ZAID ibn HASAN Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau : Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Nafisah Binti Zaid.


[9]. HUSEIN ibn HASAN Ibn Abi Thalib :
Di Antara Isteri beliau : Aminah Binti Hamzah Ibn Mundzir Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.


[10]. HASAN AL-MUTSANNA Ibn HASAN Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara Isteri beliau : Ramlah Binti Sa'id Ibn Zaid Ibn Amar Ibn Nufail Al-Adwi.
Di antara menantu beliau : Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Zainab Binti Hasan.


[11]. MUHAMMAD ibn UMAR ibn ALI ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : Umar.


[12]. MUHAMMAD AL-BAQIR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ib Abi Thalib:
Di antara isteri beliau : Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Ash-Shiddiq.


[13]. MUSA AL-JAUN Ibn Abdullah Ibn Mahdh Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau : Anak Saudara Al-Manshur Al-Abbasi, suami dari Ummu Kultsum.


[14]. HUSEIN AL-ASGHAR Ibn Ali Zaina AL-Abidin Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara isterinya : Khalidah Binti Hamzah Ibn Mush'ab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.


[15]. UBAIDULLAH Ibn Muhammad Ibn UMAR Al-Athraf Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara Isteri beliau : Bibi dari Abu Ja'far Al-Manshur.


[16]. JA'FAR Ibn Muhammad Ibn UMAR ibn Abi Thalib :
Di antara anak beliau : Umar.


[17]. HASAN Ibn Ali Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara anak beliau : Umar.


[18]. JA'FAR AL-SHADIQ Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Nasab beliau termasuk NASAB EMAS MULIA. Beliau sendiri pernah berkata : Aku dilahirkan Abu Bakar Al-Shiddiq dua kali. Karena Ibunya adalah Ummu Farwah Ibn Qaasim Ibn Muhammad Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDIQ. Dan neneknya (Ibu dari Ibunya) adalah Asma' Binti AbdurRahman Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDIQ.


[19]. HASAN AL-AFTHAS Ibn Ali Ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Husein :
Di antara isteri beliau : Puteri Khalid Ibn Abu Bakar Ibn Abdullah Ibn UMAR ibn Khattab.


[20]. Muhammad Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : Umar.


[21]. MUSA ibn UMAR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Abi Thalib:
Di antara isteri beliau : Ubaidah Binti Zubair Ibn Hisyam Ibn Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.


[22]. JA'FAR AL-AKBAR Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara isteri beliau : Fathimah Binti Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.


[23]. ABDULLAH Ibn Husein Ibn Ali ibn Husein Ibn Abi Thalib :
Di antara ISteri beliau: Ummu Amar Binti Amar Ibn Zubair Ibn Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.


[24]. MUSA AL-KAZHIM Ibn Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : UMAR dan AISYAH.


[25]. ALI AL-RIDHA Ibn Musa Ibn JA'FAR Al-Shadiq, kunyahnya adalah Abu Bakar.
Di antara isteri beliau : Ummu Habib Binti Ma'mun Al-Abbasi.


[26]. MUHAMMAD AL-JAWAD Ibn Ali Ibn Musa Ibn Ja'far :
Di antara Isteri beliau : Ummu AL-Fadhl Binti Ma'mun Al-Abbasi.


[27]. ALI AL-HADI Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Musa :
Di antara puteri beliau : AISYAH.

Dari hubungan pernikahan yang mesrah dan penuh emosi persaudaraan dikalangan sahabat dan ahlul bait ini yang merasa tidak tenang dan seperti cacing kepanasan hanyalah Syiah yang memang besar dari rahim rahim para ibu yang bersenandung dengan ujaran kebencian terhadap sahabat. Namun kesetiaan dan keakraban oleh pernikahan yang terjadi dikalangan putra-putra sahabat dan ahlul bait selain membuat pengekor sesat Syiah tidak tenang hidupnya, juga tidak pernah berhenti mencari alasan untuk membantah keakraban putra-putra sahabat nabi dengan Ahlul Bait tersebut.


************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: