Breaking News
Loading...

Kedengkian Syiah Terhadap Abu Bakar, Umar Dan Utsma Ra
Syiahindonesia.com - Syiah berkata: aqidah syiah adalah bara’ (sikap antipati) adalah; bahwa kami berlepas diri dari empat berhala: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Dan empat wanita: Aisyah, Hafshah, Hunduyn dan Ummu al-Hakim ra. Serta para pengikut dan pendukungnyam karena mereka adalah makhluk yang paling buruk di muka bumi. Dan iman seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya serta para umam tidak akan sempurna hingga dia berlepas diri dari musuh-musuh mereka.
Lihat: kitab Haqqu al-Yaqin, oleh al-Majlisi hal, 519.

Syiah berkata: Abu Bakar dan Umar ra kafir, orang yang mencintai mereka juga kafir.
Lihat: kitab Bihar al-Anwar, oleh al-Majlisi (69/137, 138)

Syiah berakta: Abu Bakar, Umar terlaknat, keduanya meninggal dalam keadaan kafir dan Musyrik kepada Allah yang Maha Agung.
Lihat: kitab Bashair ad-Darajat, oleh as-Shaffar, (8/245)

Syiah berkata: sesungguhnya Nabi saw tidak mengajak Abu Bakar untuk berhijrah bersamanya dan bersembunyi du Gua Hira, melainkan karena beliau takut jika Abu Bakar menunjukan keberadaannya kepada kaum kafir Quraisy.
Lihat: Kitab Tafsir al-Burhan, oleh Hasyim al-Bahrani (2/127)

Syiah berkata: Abu Bakar shalat di belakang Rasulullah saw sementara dia masih mengalungkan patung di lehernya dan sujud kepadanya.
Lihat: kitab al-Anwar an-Nu’maniyah, oleh Nikmatullah al-Jazairi (1/53)

Syiah berkata: Umar menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali dengan air mani lelaki dan neneknya adalah anak zina. Na’udzu billahi min dzalik.
Lihat: kitab al-Anwar an-nu’maniyah, oleh Nikmatullah al-jazairi, (1/63), dan kitab as-Shirath al-Musaqim, oleh Zainuddin an-Nabathi al-Bayadhi (3/28)

Syiah berkata: wajib untuk mengagungkan Hari Nairuz, dan berpesta pada hari terbunuhnya Umar bin al-Khattab tersebut, bahkan mereka menamai pembunuhannya “Baba Syuja’udin (sang pemberani)” dan menganjurkan untuk menziarahi kuburnya sebagai balasan atas perbutanannya terhadap Umar ra.
Lihat: kitab Aqdu ad-Durar fi Bathni Umar, oleh Yasin as-Shawwaf hal. 120.

Syiah berkata:
membaca doa laknat atas dua berhala quraisy yakni Abu Bakar dan Umar ra adalah bagian dari ibadah yang agung dan ketaatan yang utama. Mereka pula yang menyebut Abu Bakar dan Umar sebagai Thagut yang sesat.
Lihat: kitab ihqaqu al-haq, oleh al-Mar’asyi (1/337)

Syiah berkata: bahwa al-Mahdi (versi mereka) akan menghidupkan Abu Bakar dan Umar ra, lalu mensalib dan membakar keduanya, setelah itu menghidupkan Ummul Mukminin Aisyah ra dan menjatuhkan hukuman kepadanya.
Lihat: lotan ar-Raj’ah, oleh Ahmad al-Ahsa’i hal. 116 dan 161

Syiah berkata:
Utsman adalah seorang pezina, banci, dan suka musik.
Lihat: kitab as-Shirath al-Mustaqim, oleh Zainuddin al-Bayadhi (3/30)

Syiah Mengkafirkan Para Sahabat Kecualil Tiga Orang

Syiah berkata: para sahabat Nabi yang mulia telah kafir dan murtad terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, Klalid bin Walid, Mu’awiyah bin Abu Sufyan, al-Mughirah bin Syu’bah ra, kecuali tiga orang saja.
Lihat: kitab Raudhat min al-Kafi, oleh al-Kulaini (8/245)

************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!

Artikel Syiah Lainnya

0 komentar: